རུའུ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2020-02-27 15:52 ཁྲི་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། ལྟ་ཞིབ།