རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་ཀང་ཨའོ་ལས་དོན་གཞུང་ལས་ཁང་།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2019-11-27 11:40 གདོང་བསོད་ནམས ལྟ་ཞིབ།
པར་དབང་ཉར་ཚགས་དཔང་རྟགས། མཚོICPཉར་ཨང17000952པ-2།

青公网安备 63252102000020号 青ICP备17000952号-2 青文新网文(2016)0897-002