《བོད་ཀྱི་དེང་རབས་རྩོམ་པ་པོའི་བརྩམས་སྒྲུང་དཔེ་ཚོགས》    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2018-11-05 09:58 རྒྱ་ལོ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་བརྟན། ལྟ་ཞིབ།