ཚོང་རའི་འགྲན་རྩོད་པའི་དབྱེ་ཞིབ།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2018-10-25 17:13 བོན་སྐོར་པད་མ་རྒྱལ། ལྟ་ཞིབ།