ལྷ་ས་ཞེས་པའི་མིང་གི་བྱུང་ཚུལ།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2018-10-17 09:09 རྒྱ་ལོ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་བརྟན། ལྟ་ཞིབ།