འཛམ་གླིང་སྦྲེལ་རེས་དྲ་རྒྱའི་ཚོགས་ཆེན།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2016-03-02 09:27 ཚེ་རིང་འབུམ། ལྟ་ཞིབ།