ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2015-11-12 17:46 ལྕགས་མོ་རྒྱལ། ནང་དོན་ཁ་གསབ། ལྟ་ཞིབ།
2 2015-11-07 17:50 ལྕགས་མོ་རྒྱལ། ལྟ་ཞིབ།