གྲངས་འཛིན་འདྲ་པར།

གྲངས་འཛིན་འདྲ་པར་ནི་གྲངས་འཛིན་ལག་རྩལ་དང་པར་ལེན་ལག་རྩལ་གཉིས་ཀྱི་མཉམ་སྦྱོར་གཟུགས་ཤིག་ཡིན། གྲངས་འཛིན་མཚོན་ཐབས་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུན་དུ་རྩིས་འཁོར་ཚན་རིག་དང་གློག་རྡུལ་རིག་པར་སྤྱོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་འཛམ་གླིང་གི་ཆ་འཕྲིན་ངོ་མ་དེ་ཉིས་གྲངས་འཛིན་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་སྟེ། དཔེར་ན་གྲངས་འཛིན་སྒྲ་ཟློས་དང་གྲངས་འཛིན་འདྲ་པར་ལྟ་བུ་ཡིན། གཞི་གྲངས་སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་བརྡ་རྟགས་ནི་གློག་རྡུལ་དང་ཡང་ན་ཐིག་ལེ་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 数码照片 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། digital photograph བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་ལག་རྩལ།

རིགས་དབྱེ།   ལག་རྩལ།གྲངས་འཛིན།