ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད། >ཚན་རིག >གསོ་རིག > ནད་ཡམས།

མའོ་རྫོང་འཕྲོད་བསྟེན་རིམས་འགོག་ས་ཚིགས།

མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་སྐབས་སུ་རྫོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དུ་མཐའ་ཁུལ་སྨན་བཅོས་རུ་ཁག་གིས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞིབ་བཤེར་དང་། སྤྱི་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་ནད་གཡོག་སོགས་རིམས་ནད་འགོག་པའི་མི་སྣ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། སྤྱི་ལོ1950ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ1953ལོའི་བར་རྫོང་ལྟེ་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་རིམས་ནད་འགོག་པའི་ཙུའུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ཡོད། སྤྱི་ལོ1953ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ1955ལོའི་བར་རྫོང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་རིམས་ནད་འགོག་པའི་ཙུའུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས། སྤྱི་ལོ1956ལོའི་སྟོན་ཁར་རྫོང་འཕྲོད་བསྟེན་རིམས་ནད་འགོག་པའི་ཙུའུ་ལོགས་སུ་བགོས་ཏེ། འཕྲོད་བསྟེན་ལག་རྩལ་མི་སྣ3ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ལོ2004ལོའི་ཟླ4བར་རིམས་ནད་འགོག་པའི་ས་ཚིགས་ཕྱིར་འཐེན་ནས་རྫོང་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་ཚོད་འཛིན་ལྟེ་གནས་བཙུགས།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

གློ་གཅོང་ཟད་བྱེད།

བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ནས་གཅོང་ཆེན་ཟད་བྱེད་ཅེས་པའི་ནད་དེ་ལ་དེང་རབས་སྨན་ལུགས་ནསTuberculosis(TB)ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། འདི་ནི་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་འགོས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ནད་ཅིག་ཡིན། བོད་ཡིག་གི་མིང་། གློ་གཅོང་ཟད་བྱེད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 肺结核 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Tuberculosis རིགས། འགོས་ནད་ཀྱི་རིགས། གོ་དོན། བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པ་ནས་གཅོང་ཆེན་ཟད་བྱེད་ཅེས་པའི་ནད་དེ་ལ་དེང་རབས་སྨན་ལུགས་ནསTuberculosis(TB)ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། འདི་ནི་ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཧ་ཅང་འགོས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ནད་ཅིག་ཡིན།  གློ་ཞེས་པ་ནི་གློ་བ་གཡས་གཡོན་གཉིས་ཏེ་ནད་འདི་ཕོག་པའི་ཡུལ་ལ་གོ་བ་དང་། གཅོང་ནི་སྤྱིར་ཟླ་བ་མང་པོའམ་ཡུན་རིང་སོང་བའི་ནད་གཞི་རྙིང་པ་ལ་གོ་བ་ཡིན་ལ།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཨི་བོ་ལཱ།

ཨི་བོ་ལཱ(Ebola)ཞེས་པ་ནི་ཆེས་ཕྲ་བའི་ནད་འབུ་ཕྲ་མོ་ཞིག་གི་མིང་ཡིན་ལ། ནད་འབུ་འདི་ཐོག་མར་1976ལོར་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ཀོང་ཀོ(Congo)སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཨི་བོ་ལཱ་གཙང་པོའི་ཉེ་འགྲམ་ནས་གསར་དུ་རྙེད་པར་བརྟེན་མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས་ཤིང་། ནད་འདིས་ཟིན་པའི་ནད་པ་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲིག་འཛུགས(WHO)ནས་གཉན་རིམས་འདིར་ཨི་བོ་ལཱ་ཚད་ནད་ཁྲག་ཤོར(Ebola hemorrhagic fever) ཞེས་ཀྱང་འབོད་སྲོལ་འདུག ནད་འབུ་ཕྲ་མོ་འདི་ཧྥི་ལོ་ཞེས་པའི་གཉན་སྲིན(Filovirus)རིགས་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་དེ་ལའང་ནང་གསེས་དབྱེ་བ་རིགས་ལྔ་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

མཚན་མའི་གཉན་ཚད།

མཚན་མའི་ནང་གི་དུས་རྒྱུན་གྱི་འབུ་ཕྲ་རབ་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་མཚན་མར་གནོད་སྐྱེལ་བའི་འབུ་ཕྲ་རབ་གཞན་གྱི་གྲངས་འབོར་མང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 阴道炎症 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། vaginitis ཚན་ཁག མོ་ནད་ཚན་ཁག རྒྱུན་མཐོང་ནད་འབྱུང་ས། མཚན་མ། ནང་དོན་གཙོ་བོ།  སྐྱེས་མ་ཚོ་ཁོ་ནར་འབྱུང་བའི་མོ་ནད་ཟེར་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡོད་པར་འདོད་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད། མོ་མཚན་གྱི་ནད་རིགས་བྱུང་ན་དེ་ནི་སྐྱེས་མ་ཁོ་ནའི་ཞན་ཆའམ་སྐྱོན་དང་། ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་དང་། གཞན་ལ་གསང་བ་བྱེད་དགོས་པའི་ཐ་ཤལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཏུ་འདོད་མཁན་ཡང་རེ་ཟུང་ཡོད།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཀླད་ཁྲག་འདྲེས་པ།

ཀླད་ཁྲག་འདྲེས་པ་ནི། ཀླད་པའི་ཁྲག་རྩ་ལ་སྐྱོན་ཞུགས་ནས་འབྱུང་བའི་ནད་ཅིག་ཡིན། གནའ་དུས་འདི་ལ་གཟའ་གྲིབ་ཀྱི་ནད་ཟེར། ནད་འདི་ཕོག་མྱུར་བ། ཉེན་ཁ་ཆེ་བ། ཤི་ཚད་མཐོ་བའི་མགོ་བོའི་ཁྲག་རྩ་འགས་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། མིག་སྔར་རྒན་པོ་དང་དར་མ་རྣམས་ཀྱི་འཆི་རྐྱེན་གཙོ་བོར་ཆགས་ཡོད། ནད་འདི་ཕོག་སླ་བའི་ནད་པའི་ལོ་ཚད་དེ་ལོ་བཞི་བཅུ་ནས་བདུན་ཅུ་བར་གྱི་མི་རྣམས་ཡིན། ཀླད་ཁྲག་འདྲེས་པའི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ལ། ཁྲག་རྩ་ལ་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང་། ཁྲག་རྩ་སྲ་མོར་ཆགས་པ་སྟེ་རིགས་གཉིས་ཡོད།     རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

གྲུམ་ནད།

རང་བཞིན་གི་ས་བབ་མཐོ་ལ་ས་ཁམས་འཁོར་ཡུག་ཞན་པ་དང་། གནམ་གཤིས་མི་ལེགས་པས་གྲུམ་ནད་འབྱུང་སླ། གྲུམ་ནད་ནི་ཚ་གྲུམ་བྱུང་རྗེས་ཀྱི་ནད་འགྱུར་ཞིག་སྟེ། རྒྱུན་མཐོང་ཅན་དང་ཡང་ཡང་འཕར་བའི་མྱུར་ལངས་སམ་དལ་ལངས་རང་བཞིན་གྱི་ལུས་ཡོངས་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་གཉན་ཚད་ཅིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 类风湿关节炎 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། arthritis གོ་དོན། རང་བཞིན་གི་ས་བབ་མཐོ་ལ་ས་ཁམས་འཁོར་ཡུག་ཞན་པ་དང་།གནམ་གཤིས་མི་ལེགས་པས་གྲུམ་ནད་འབྱུང་སླ། གྲུམ་ནད་ནི་ཚ་གྲུམ་བྱུང་རྗེས་ཀྱི་ནད་འགྱུར་ཞིག་སྟེ། རྒྱུན་མཐོང་ཅན་དང་ཡང་ཡང་འཕར་བའི་མྱུར་ལངས་སམ་དལ་ལངས་རང་བཞིན་གྱི་ལུས་ཡོངས་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕུང་གྲུབ་ཀྱི་གཉན་ཚད་ཅིག་ཡིན། ནད་ཐོག་མངོན་ཚུལ་ནི་སྙིང་རྩའི་གཉན་ཚད་དང་གྲུམ་བུའི་གཉན་ཚད་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། ཚ་ལངས་པ་དང་ཁྲག་དུག་པགས་འབྲུམ།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

རྩ་ཏྲེམ་ནད།

རྩ་ཏྲེམ་ནད་ནི་བརླན་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྡད་དྲགས་པ་དང་། ལྕི་སྣུམ་འཇུ་དཀའ་བའི་ཁ་ཟས་ཟོས་དྲགས་པ། ཡང་ན་ལངས་ནས་ཡུན་རིང་བ་དང་ཡང་ན་ཙོག་ནས་འདུག་ཡུན་རིང་དྲགས་པ་རྐྱེན་བྱས་རྐང་བའི་སྡོད་རྩ་ཁྲོས་ན་འབུར་ལ་འདྲིལ་ནས་ཕྱིར་མངོན་པའི་ནད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 筋络僵硬 གོ་དོན། རྩ་ཏྲེམ་ནད་ནི་བརླན་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་བསྡད་དྲགས་པ་དང་། ལྕི་སྣུམ་འཇུ་དཀའ་བའི་ཁ་ཟས་ཟོས་དྲགས་པ། ཡང་ན་ལངས་ནས་ཡུན་རིང་བ་དང་ཡང་ན་ཙོག་ནས་འདུག་ཡུན་རིང་དྲགས་པ་རྐྱེན་བྱས་རྐང་བའི་སྡོད་རྩ་ཁྲོས་ན་འབུར་ལ་འདྲིལ་ནས་ཕྱིར་མངོན་པའི་ནད་ཅིག 

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཁྱི་སྨྱོན་གྱི་ནད།

ཁྱི་སྨྱོན་གྱི་ནད་ནི་ཁྱི་སྨྱོན་ནད་དུག་གིས་བསླངས་པའི་མི་ཕྱུགས་ཀུན་ལ་འགོ་བའི་བྲེལ་གཤིས་འགོས་ནད་ཀྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། མི་དང་ཕྱུགས་རིགས་ཀུན་ལ་འབྱུང་སྲིད་པ་དང་། ནད་དུག་ཁྱི་སྨྱོན་གྱི་མཆིལ་མར་གནས་པ་དང་ཁྱི་སྨྱོན་གྱིས་རྨུག་པ་ལས་འགོས་པ་ཡིན། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཁྱི་སྨྱོན་གྱི་ནད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 狂犬病 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། rabies རིགས་དབྱེ། ཁྱི་ནད། ངོ་སྤྲོད། ཁྱི་སྨྱོན་གྱི་ནད་ནི་ཁྱི་སྨྱོན་ནད་དུག་གིས་བསླངས་པའི་མི་ཕྱུགས་ཀུན་ལ་འགོ་བའི་བྲེལ་གཤིས་འགོས་ནད་ཀྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། མི་དང་ཕྱུགས་རིགས་ཀུན་ལ་འབྱུང་སྲིད་པ་དང་། ནད་དུག་ཁྱི་སྨྱོན་གྱི་མཆིལ་མར་གནས་པ་དང་ཁྱི་སྨྱོན་གྱིས་རྨུག་པ་ལས་འགོས་པ་ཡིན། ནད་རྟགས།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

འབྱར་སྐྱིའི་ནད།

ནོར་གྱི་ནད་དུག་ཅན་གྱི་བཤལ་ནད་ལ་འབྱར་སྐྱིའི་ནད་ཟེར། དེ་ནི་ནད་དུག་གིས་བཟོས་པའི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། ནད་རྟགས་གཙོ་བོ་ནི་ཚ་བ་རྒྱས་པ་དང་། སྣ་ཁུང་དང་འཇུ་ལམ་གྱི་འབྱར་སྐྱིར་མྱགས་རུལ་བྱུང་ཞིང་འཁྲུ་བ། ཁྲག་རིལ་དཀར་པོ་ཇེ་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ། རྨེན་མདུད་སྐྲངས་པ། སྦྲུམ་འཆོར་བ་བཅས་སོ།། འགོས་ཁུངས་ནི་ནད་དུག་བྱུང་ཡོད་པའི་ནོར་ཡིན། ནད་དུག་བྱུང་ཡོད་པའི་ནོར་གྱི་སྣབས་ལུད་དང་མཆིལ་མ། འོ་མ། བཤང་གཅི་སོགས་སུ་ནད་དུག་འདུས་ཡོད། ནད་དེ་ནོར་ཐམས་ཅད་ལ་འགོས་སླ་ཞིང་ཟླ་བརྒྱད་ནས་ལོ་གཉིས་བར་གྱི་བེའུ་དང་ཡ་རུ་ལ་ལྷག་ཏུ་འབྱུང་སླ།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

འཕྲོ་བཀྱེ་དུག་སྲིན་གྱི་ནད།

འཕྲོ་བཀྱེ་དུག་སྲིན་གྱི་ནད་ལ་འགྲམ་སྐྱང་གི་ནད་ཀྱང་ཟེར་ལ། ནོར་ལུག་དང་སྒོ་ཕྱུགས་གཞན་ལ་འབྱུང་བའི་དལ་གཤིས་ཅན་གྱི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། འཕྲོ་བཀྱེ་དུག་སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་པ་དང་ནད་སྲིན་སོག་རྩྭ་དང་འབྲུ་རྡོག་ཏུ་གནས་པ། འཇུ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་འགོས་པ་སོགས་ཡོད་ལ། ནོར་ལ་འབྱུང་སླ་བ་ཡིན། བོད་ཡིག་གི་མིང་། འཕྲོ་བཀྱེ་དུག་སྲིན་གྱི་ནད། ཁོངས་གཏོགས། ཕྱུགས་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། འཕྲོ་བཀྱེ་དུག་སྲིན་གྱི་ནད་ལ་འགྲམ་སྐྱང་གི་ནད་ཀྱང་ཟེར་ལ། ནོར་ལུག་དང་སྒོ་ཕྱུགས་གཞན་ལ་འབྱུང་བའི་དལ་གཤིས་ཅན་གྱི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། འཕྲོ་བཀྱེ་དུག་སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་པ་དང་ནད་སྲིན་སོག་རྩྭ་དང་འབྲུ་རྡོག་ཏུ་གནས་པ།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

སྣ་སྦུག་དབུགས་ལམ་གཉན་ཚད།

ནོར་གྱི་སྣ་སྦུག་དབུགས་ལམ་གཉན་ཚད་ནི་གནག་གི་ཤུ་ཐོར་ནད་དུག་གིས་བསླངས་པའི་ཚ་བ་ཅན་གྱི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། ནད་ཀྱི་འབྱུང་གཞི་ནི་ནད་ཕོག་པའི་ཕྱུགས་རིགས་ཡིན་པ་དང་། འབྲེལ་གཏུག་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པ་ཡིན་ལ་འཁྲིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ནས་ཀྱང་འགོ་སྲིད། སྟོན་དགུན་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་སྐབས་སུ་མཆེད་པ་གཙོ་ཆེ། བོད་ཡིག་གི་མིང་། སྣ་སྦུག་དབུགས་ལམ་གཉན་ཚད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 犊牛传染性鼻气管炎 ཁོངས་གཏོགས། ཕྱུགས་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། ནོར་གྱི་སྣ་སྦུག་དབུགས་ལམ་གཉན་ཚད་ནི་གནག་གི་ཤུ་ཐོར་ནད་དུག་གིས་བསླངས་པའི་ཚ་བ་ཅན་གྱི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། ནད་ཀྱི་འབྱུང་གཞི་ནི་ནད་ཕོག་པའི་ཕྱུགས་རིགས་ཡིན་པ་དང་། འབྲེལ་གཏུག་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པ་ཡིན་ལ་འཁྲིག་སྦྱོར་གྱི་ལམ་ནས་ཀྱང་འགོ་སྲིད།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ལུག་གི་འཇག་སྦོས།

ལུག་གི་འཇག་སྦོས་ལ་རིམས་རྒོད་ཀྱང་ཟེར་ཞིང་། དེ་ནི་རུལ་སྐུལ་ཚེར་སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་ཅིང་། ལུག་ལ་ཤི་གྱོང་བཟོ་བའི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། དེའི་མངོན་རྟགས་ནི་གློ་བུར་དུ་ནད་འབྱུང་པ་དང་མྱུར་དུ་འཆི་བའོ།། ཟླ་དྲུག་ནས་ལོ་གཉིས་ལོན་པ་དང་འཚོ་བཅུད་ལེགས་པའི་ལུ་གུར་ཆེར་ཕོག་སླ་བ་ཡིན། ནད་བྱུང་བའི་དུས་ཚིགས་ནི་སྟོན་དགུན་དང་དཔྱིད་མགོའི་དུས་སུ་འབྱུང་སླ། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ལུག་གི་འཇག་སྦོས། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 肠毒血病 ཁོངས་གཏོགས། ཕྱུགས་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད།  ལུག་གི་འཇག་སྦོས་ལ་རིམས་རྒོད་ཀྱང་ཟེར་ཞིང་།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ལུག་གི་ཕྲེང་སྲིན།

ནད་འདི་ནི་ལུག་གི་ཁྲག་འཇིབ་ཅན་གྱི་ཕྲེང་རྡོག་ནད་སྲིན་ལས་བསྐྱེད་པའི་མྱུར་ཞིང་ཚ་གཤིས་ཅན་གྱི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ལུག་གི་ཕྲེང་སྲིན། ཁོངས་གཏོགས། ཕྱུགས་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། ནད་འདི་ནི་ལུག་གི་ཁྲག་འཇིབ་ཅན་གྱི་ཕྲེང་རྡོག་ནད་སྲིན་ལས་བསྐྱེད་པའི་མྱུར་ཞིང་ཚ་གཤིས་ཅན་གྱི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི་མ་མགལ་རྨེན་འབྲས་དང་མིད་གྲེ་སྐྲངས་པ། ཚི་སྣའི་རྒྱུ་ཅན་མཆིན་དྲིའི་གཉན་ཚད་དང་ནང་ཁྲོལ་ལ་ཁྲག་ཐོན་པ། རོང་འབྲོག་མི་དམངས་ཀྱིས་མགྲིན་ནད་དང་ཨོལ་ནད་ཅེས་ངོས་འཛིན་ཞིང་། ལུག་ལ་འབྱུང་བར་མ་ཟད་ར་ལའང་འགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ནད་ཕོག་པའི་ལུག་དང་སྲིན་དུག་ཞོར་ཐེབས་ལུག་ནི་འགོས་པའི་ཁུངས་དང་། དབུགས་ལམ་ནི་འགོ་མཆེད་ཀྱི་ལམ་གཙོ་བོའོ།།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཕག་གི་འཚང་ནད།

ཕག་གི་དབུགས་འཚང་བའི་ནད་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཅན་གྱི་གློ་ཚད་ཀྱང་ཟེར་ཞིང་། ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲེས་བྱས་པ་ལས་འགོས་པའི་དལ་གཤིས་ཅན་གྱི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། ཕག་གི་གློ་ཚད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ།། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཕག་གི་འཚང་ནད། ཁོངས་གཏོགས། ཕག་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། ཕག་གི་དབུགས་འཚང་བའི་ནད་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཅན་གྱི་གློ་ཚད་ཀྱང་ཟེར་ཞིང་། ཕན་ཚུན་འབྲེལ་འདྲེས་བྱས་པ་ལས་འགོས་པའི་དལ་གཤིས་ཅན་གྱི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན།  ཕག་གི་གློ་ཚད་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ།། ནད་དེ་ཕག་གི་ལོ་ཚོད་དང་ཕོ་མོ། རིགས་རྒྱུད་གང་རུང་ལ་ཁྱད་མེད་དུ་འགོས་པ་ཡིན། ནད་ཕག་དང་ནད་དུག་ཞོར་ཐེབས་ཕག་ནི་ནད་འདིའི་འགོ་ཁུངས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། གཙོ་བོ་འཇུ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་བ་ཡིན།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཕག་གི་གློ་ནད།

ཕག་གི་གློ་ནད་ལ་གྲེ་འགག་རླུང་ནད་དང་སྐེ་དམར། སྐེ་སྐྲངས་རིམས་ནད་སོགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་ལ། ཕག་གི་ཚ་བ་རྒྱས་པའི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། ཁྲག་འཇིག་པའི་ནད་དང་མིད་གྲེའི་གཉན་ཚད། མཆིན་དྲིའི་གློ་ཚད་སོགས་མངོན་པར་མ་ཟད། མང་ཆེ་བར་ཐོར་པ་འབྱུང་ལ་ཡུལ་གྲུ་ཅན་དུ་མཆེད་པའོ།། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཕག་གི་གློ་ནད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 猪肺疫 ཁོངས་གཏོགས། ཕག་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། ཕག་གི་གློ་ནད་ལ་གྲེ་འགག་རླུང་ནད་དང་སྐེ་དམར། སྐེ་སྐྲངས་རིམས་ནད་སོགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་མང་ལ། ཕག་གི་ཚ་བ་རྒྱས་པའི་འགོས་ནད་ཅིག་ཡིན། ཁྲག་འཇིག་པའི་ནད་དང་མིད་གྲེའི་གཉན་ཚད།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཕག་ཕྲུག་གི་དཀར་བཤལ།

ཕག་ཕྲུག་གི་དཀར་བཤལ་ནད་ལ་ཕག་ཕྲུག་གི་ལོང་གའི་དབྱུག་སྲིན་ནད་ཀྱང་ཟེར། ལོང་གའི་དབྱུག་སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ཕག་ཕྲུག་གི་ནད་ཅིག་སྟེ། བཙས་རྗེས་ཉིན6ནས30ཅན་གྱི་ཕག་ཕྲུག་ལ་འབྱུང་བ་མང་། སྒོས་སུ་ཉིན10གཡས་གཡོན་ཙམ་ལོན་པའི་ཕག་ཕྲུག་ལ་འབྱུང་ཚད་མཐོ་ཞིང་ཤི་ཚད་དམའ་བའོ།། ནད་འདི་དགུན་ཁར་ཉུང་པ་ལས་དུས་ཚིགས་གཞན་ཚང་མར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། སྟོན་དཔྱིད་དུས་ཚིགས་དང་ཆར་ཆུ་མོད་དུས་ཕོག་པ་དེ་བས་མང་། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཕག་ཕྲུག་གི་དཀར་བཤལ། ཁོངས་གཏོགས། ཕག་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

མཆིན་པའི་འཇིབ་འབུ་ལེབ་མོའི་ནད།

མཆིན་པའི་འཇིབ་འབུ་ལེབ་མོའི་ནད་ནི་མཆིན་འབུ་ལེབ་མོ་ནོར་ལུག་སོགས་སྐྱུགས་ལྡད་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མཆིན་པ་དང་མཁྲིས་སྦུག་སོགས་སུ་ཆགས་ནས་བསྐྱེད་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། བོད་ཡིག་གི་མིང་། མཆིན་པའི་འཇིབ་འབུ་ལེབ་མོའི་ནད། ཁོངས་གཏོགས། ཕྱུགས་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། མཆིན་པའི་འཇིབ་འབུ་ལེབ་མོའི་ནད་ནི་མཆིན་འབུ་ལེབ་མོ་ནོར་ལུག་སོགས་སྐྱུགས་ལྡད་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་མཆིན་པ་དང་མཁྲིས་སྦུག་སོགས་སུ་ཆགས་ནས་བསྐྱེད་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། མི་དང་རྟ། ཡོས་བུ་སོགས་མི་ཕྱུགས་ཀུན་ལ་འབྱུང་བའི་འཁྲི་འབུའི་ནད་ཅིག་ཡིན་ལ།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཕག་གི་འཁྲུ་ནད།

ཕག་གི་འཁྲུ་ནད་ནི་དུང་འཁྱིལ་དབྱིབས་དུག་སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་འཁྲུ་ནད་དམ། དུང་འཁྱིལ་དབྱིབས་དུག་སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མའི་འགོས་ནད་ཅིག་སྟེ། ནད་འདི་ཕག་རྒྱུད་སོ་སོ་དང་ཕོ་མོ། ལོ་ན་ཆེ་ཆུང་གང་རུང་ལ་ཁྱད་མེད་དུ་འགོ་བ་ཡིན་མོད། གཟའ་འཁོར་བདུན་ཅན་གྱི་ཕག་ལ་ཆེས་འགོ་སླ་ལ། འཇུ་ལམ་བརྒྱུད་ནས་འགོས་པ་གཙོའོ།། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཕག་གི་འཁྲུ་ནད། ཁོངས་གཏོགས། ཕག་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། ཕག་གི་འཁྲུ་ནད་ནི་དུང་འཁྱིལ་དབྱིབས་དུག་སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་འཁྲུ་ནད་དམ། དུང་འཁྱིལ་དབྱིབས་དུག་སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མའི་འགོས་ནད་ཅིག་སྟེ།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཕག་གི་ཆུས་སྐྲངས་ནད།

ཕག་གི་ཆུས་སྐྲངས་ནད་ནི་ལོང་གའི་དབྱུག་སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ནུ་མཚམས་གཅོད་པའི་ཕག་ཕྲུག་གི་རྒྱུ་མའི་ཁྲག་དུག་གི་ནད་ཅིག་ཡིན། ཆུ་བསགས་པ་དང་དབང་རྩའི་ནད་རྟགས་མངོན་པ་ནི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཡིན། ནུ་མཚམས་བཅད་རྗེས་ཀྱི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ཡས་མས་འགོར་བའི་ཕག་ཕྲུག་ལ་འབྱུང་པ་དང་། དཔྱིད་སྟོན་དུས་ཚིགས་ལ་འབྱུང་བ་མང་ངོ་།། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཕག་གི་ཆུས་སྐྲངས་ནད། ཁོངས་གཏོགས། ཕག་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། ཕག་གི་ཆུས་སྐྲངས་ནད་ནི་ལོང་གའི་དབྱུག་སྲིན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་ནུ་མཚམས་གཅོད་པའི་ཕག་ཕྲུག་གི་རྒྱུ་མའི་ཁྲག་དུག་གི་ནད་ཅིག་ཡིན། ཆུ་བསགས་པ་དང་དབང་རྩའི་ནད་རྟགས་མངོན་པ་ནི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཡིན། ནུ་མཚམས་བཅད་རྗེས་ཀྱི་གཟའ་འཁོར་གཅིག་ཡས་མས་འགོར་བའི་ཕག་ཕྲུག་ལ་འབྱུང་པ་དང་། དཔྱིད་སྟོན་དུས་ཚིགས་ལ་འབྱུང་བ་མང་ངོ་།། ནད་རྟགས།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད།

ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད་ནི་ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད་ནོར་ལུག་གི་ཕྲ་ཕུང་དམར་པོའི་ནང་དུ་འཚོ་བ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཁྲག་གནས་འཁྲི་འབུའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 牛羊泰勒虫病 ཁོངས་གཏོགས། ཕྱུགས་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད་ནི་ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་ནད་ནོར་ལུག་གི་ཕྲ་ཕུང་དམར་པོའི་ནང་དུ་འཚོ་བ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཁྲག་གནས་འཁྲི་འབུའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཕྲ་ཕུང་དམར་པོའི་ནང་ན་གནས་པའི་ཐི་ལེ་ཅོ་སྲིན་བུ་ནི་སྒོང་དབྱིབས་དང་འཇོང་དབྱིབས།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཕག་གི་སྤུ་འཁྱིལ་འབུ་ནད།

ཕག་གི་སྤུ་འཁྱིལ་སྲིན་བུའི་ནད་ནི་དེའི་འབུ་ཕྲུག་ཕག་གི་ཤ་གནད་དུ་འཚོ་བ་ལས་བསྐྱེད་པའི་མི་ཕྱུགས་ཀུན་ལ་འབྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཕག་གི་སྤུ་འཁྱིལ་འབུ་ནད། ཁོངས་གཏོགས། ཕག་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། ཕག་གི་སྤུ་འཁྱིལ་སྲིན་བུའི་ནད་ནི་དེའི་འབུ་ཕྲུག་ཕག་གི་ཤ་གནད་དུ་འཚོ་བ་ལས་བསྐྱེད་པའི་མི་ཕྱུགས་ཀུན་ལ་འབྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། ཁྱི་དང་ཞི་ལ། ཡོས་བུ། ཙི་གུ། མི་སོགས་ལ་འབྱུང་སྲིད་དོ།། སྤུ་འཁྱིལ་འཁྲི་འབུའི་འབུ་ཕྲུག་ནི་བཤས་ཕག་གི་ཤ་སྣག་ནང་དུ་དུས་ཡུན་རིང་བོར་འཚོ་གནས་ཐུབ་ལ། དེ་ནི་མི་ལ་ནད་འདི་འགོ་བའི་རྐྱེན་གཙོ་བོ་སྟེ། ཉེ་ལམ་ཕག་གི་སྤུ་འཁྱིལ་འཁྲི་འབུ་ནི་ཤ་རིགས་འཕྲོད་བསྟེན་བརྟག་བཤེར་ཁྲོད་ངེས་པར་དོ་སྣང་དགོས་པའི་དོན་ཚན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཕོ་སྦོས་ནད།

ཕོ་སྦོས་ནད་ནི་བྲེལ་གཤིས་ཅན་གྱི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྐྱུར་ལངས་སླ་བ་དང་དབུགས་འབྱུང་སླ་བ། སྦོས་སླ་བའི་གཟན་ཆས་སྲན་མ་སོགས་ཟོས་དྲག་པ་དང་། ཡང་ན་རྒྱུ་མ་འགག་པ་སོགས་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཕོ་བ་གློ་བུར་དུ་སྦོས་ཤིང་ན་ཟུག་ལངས་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། འདིར་ཟས་འགག་ཅན་གྱི་ཕོ་སྦོས་ནད་དང་དབུགས་བསྐྱིལ་ཏེ་སྦོས་པ་རིགས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། གཙོ་བོ་རྟ་དྲེལ་བོང་གསུམ་ལ་འབྱུང་བ་མང་ངོ་།། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཕོ་སྦོས་ནད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 胀胃病 ཁོངས་གཏོགས། ཕྱུགས་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། ཕོ་སྦོས་ནད་ནི་བྲེལ་གཤིས་ཅན་གྱི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྐྱུར་ལངས་སླ་བ་དང་དབུགས་འབྱུང་སླ་བ།  སྦོས་སླ་བའི་གཟན་ཆས་སྲན་མ་སོགས་ཟོས་དྲག་པ་དང་། ཡང་ན་རྒྱུ་མ་འགག་པ་སོགས་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཕོ་བ་གློ་བུར་དུ་སྦོས་ཤིང་ན་ཟུག་ལངས་པའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། འདིར་ཟས་འགག་ཅན་གྱི་ཕོ་སྦོས་ནད་དང་དབུགས་བསྐྱིལ་ཏེ་སྦོས་པ་རིགས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། གཙོ་བོ་རྟ་དྲེལ་བོང་གསུམ་ལ་འབྱུང་བ་

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

རྟའི་ཕོ་འབུའི་ནད།

རྟའི་ཕོ་འབུའི་ནད་ནི་འཁྲི་འབུ་རྟའི་འཇུ་ལམ་དུ་འཚོ་བ་ལས་བསྐྱེད་པའི་དལ་གཤིས་ཕོ་བའི་འཁྲི་འབུའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནད་དེ་མི་དང་ཡོས་བུ། ཁྱི་སོགས་ལའང་འགོས་སྲིད་པའོ།། བོད་ཡིག་གི་མིང་། རྟའི་ཕོ་འབུའི་ནད། ཁོངས་གཏོགས། རྟ་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། རྟའི་ཕོ་འབུའི་ནད་ནི་འཁྲི་འབུ་རྟའི་འཇུ་ལམ་དུ་འཚོ་བ་ལས་བསྐྱེད་པའི་དལ་གཤིས་ཕོ་བའི་འཁྲི་འབུའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། ནད་དེ་མི་དང་ཡོས་བུ། ཁྱི་སོགས་ལའང་འགོས་སྲིད་པའོ།། གནོད་འབུའི་ངོ་བོ། རྟའི་ཕོ་བའི་སྦྲང་མ་ནི་སྦྲང་མ་དང་མཚུངས་ཤིང་།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཕག་གི་ཐུམ་འབུའི་ནད།

ཕག་གི་ཐུམ་འབུའི་ནད་ལ་ཕག་གི་ཐུམ་འབུའི་འབུ་ཕྲུག་རྔ་མ་ཅན་གྱི་ནད་ཀྱང་ཟེར། དེ་ནི་ཕག་གི་སྐ་རགས་དབྱིབས་རྒྱུ་འབུ་ལེབ་རིང་འབུ་ཕྲུག་ཕག་ལུས་ལ་ཆགས་པ་ལས་བསྐྱེད་པའི་མི་ཕྱུགས་ཀུན་ལ་འབྱུང་བའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཕག་གི་ཐུམ་འབུའི་ནད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 猪囊虫病 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Cysticercosis in Pigs ཁོངས་གཏོགས། ཕག་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། ཕག་གི་ཐུམ་འབུའི་ནད་ལ་ཕག་གི་ཐུམ་འབུའི་འབུ་ཕྲུག་རྔ་མ་ཅན་གྱི་ནད་ཀྱང་ཟེར།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

བུ་སྣོད་ནང་སྐྱིའི་ཚ་ནད།

བུ་སྣོད་ནང་སྐྱིའི་ཚ་ནད་ནི་མོ་ཕྱུགས་ཏེ་ནང་སྒོས་སུ་བ་མོ་ལ་འབྱུང་བའི་བཙའ་སྐྱེ་དབང་བོའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན། བོད་ཡིག་གི་མིང་། བུ་སྣོད་ནང་སྐྱིའི་ཚ་ནད། ཁོངས་གཏོགས། ཕྱུགས་ནད། རིགས་དབྱེ། ནད་ཡམས། ངོ་སྤྲོད། བུ་སྣོད་ནང་སྐྱིའི་ཚ་ནད་ནི་མོ་ཕྱུགས་ཏེ་ནང་སྒོས་སུ་བ་མོ་ལ་འབྱུང་བའི་བཙའ་སྐྱེ་དབང་བོའི་ནད་རིགས་ཤིག་སྟེ། བུ་སྣོད་ནང་སྐྱིའི་ཚ་ནད་འབྱུང་སྐབས་མོ་ཕྱུགས་ལ་ཕྲུ་གུ་མི་ཆགས་པའམ་ཕྲུ་གུ་འཆོར་བས། ཕྱུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ལ་གྱོང་གུད་ཚབས་ཆེན་བཟོ།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཡི་མུག་ནད།

ཡི་མུག་ནད་ཟེར་བ་ནི་རྒྱུན་མཐོང་གི་སེམས་ཁམས་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། མངོན་རྟགས་གཙོ་བོ་ནི། ཡིད་སྐྱོ་བ་དང་རེ་ཐག་ཆད་པ། སེམས་འཚབ་པ། བཟའ་བཏུང་གི་གོམས་སྲོལ་འགྱུར་བ། གཉིད་ཡེར་བ། དགའ་ཕྱོགས་ཇེ་ཉུང་དུ་སོང་བའམ་སེམས་གཡེང་སྟེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་མི་ཐུབ་པ། རང་སྲོག་གཅོད་པའི་སེམས་ཡོད་པ། བྱ་བ་ལ་འཇུག་མི་སྤྲོ་བ། ལུས་སེམས་ངལ་དུབ་ཆེ་བ། རིག་པ་རྟུལ་བའམ་རྣོ་བ་སོགས་འབྱུང་བ་ཡིན། རིགས་དབྱེ། ཀླད་པ་དང་དབང་རྩའི་ནད། མིང་གཞན། སེམས་ཁམས་ནད་རིགས་ཁྲོད་ཀྱི་ཆམ་པ། ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

སྙིང་ཤ་ཁེགས་ཤིའི་ནད།

སྙིང་ཤ་ཁེགས་ཤིའི་ནད་ནི་རྒན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་པར་འབྱུང་བའི་མྱུར་སྐྱེ་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། ནད་ཚབས་ལྕི་ཞིང་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་ལ་བླ་གཉེན་གྱི་ནད་འབྱུང་སླ། བཤང་གཅི་ཤུགས་ཀྱིས་འདོར་བ་ནི་ཚབས་ཆེ་བའི་བླ་གཉན་ནད་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན། རིགས་དབྱེ། དབང་རྩའི་ནད། ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།  སྙིང་ཤ་ཁེགས་ཤིའི་ནད་ནི་རྒན་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུན་པར་འབྱུང་བའི་མྱུར་སྐྱེ་ནད་རིགས་ཤིག་ཡིན་ཏེ། ནད་ཚབས་ལྕི་ཞིང་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་ལ་བླ་གཉེན་གྱི་ནད་འབྱུང་སླ། བཤང་གཅི་ཤུགས་ཀྱིས་འདོར་བ་ནི་ཚབས་ཆེ་བའི་བླ་གཉན་ནད་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་གློ་ཚད།

2019ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་རིགས་གསར་པའམ2019-nCoVནི2019ལོར་རང་རྒྱལ་གྱི་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཝུའུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དུག་རང་བཞིན་གྱི་གློ་ཚད་ནད་ཡམས་ཤིག་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས2020ལོའི་ཟླ1པོའི་ཚེས12ཉིན་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མིང་བཏགས། 2019ལོའི་ཟླ12པར་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ཝུའུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཆམ་རིམས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ནད་ཡམས་ལ་བརྟག་བཤེར་བྱས་པས་ནད་དུག་རང་བཞིན་གྱི་གློ་ཚད་ནད་པ་མང་པོ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 2019新型冠状病毒

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

ཐུམ་འབུའི་ནད།

ཐུམ་འབུའི་ནད་ཅེས་པ་འདི་ནི་འབྲོག་ཁུལ་དུ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་བའི་མི་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་འཚེ་བཟོ་བའི་ནད་རིགས་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕྱུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་ཐད་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཡང་བཟོ་བ་རེད། ནད་རིགས་འདི་ནི་ཤ་གཟན་སྲོག་ཆགས་དང་རྩྭ་གཟན་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གཞན་བརྟེན་གྱི་རྒྱུན་སྲིན་ལེབ་མོ་ཞིག་ཡིན། འདི་ནི་དལ་ལངས་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ས་མཐོའི་ནད་རིགས་ཤིག་ཏུ་ངོས་འཛིན་གྱི་ཡོད། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཐུམ་འབུའི་ནད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 包虫病 ངོ་སྤྲོད།     ཐུམ་འབུའི་ནད་ཅེས་པ་འདི་ནི་འབྲོག་ཁུལ་དུ་རྒྱུན་དུ་མཐོང་བའི་མི་ལུས་ཀྱི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་འཚེ་བཟོ་བའི་ནད་རིགས་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ཕྱུགས་ལས་ཐོན་སྐྱེད་འཕེལ་རྒྱས་འགྲོ་བའི་ཐད་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཡང་བཟོ་བ་རེད།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག

གཞང་འབྲུམ་ནད།

གཞང་གི་ཁ་དང་ནང་ངོས་སུ་འབྲུམ་པ་ཆེ་ཆུང་དང་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྱེས་ཤིང་། བཤང་བ་ཐུར་དུ་འབབ་པར་འགེགས་བྱེད་པའི་ནད་ཅིག་ལ་གཞང་འབྲུམ་ཞེས་བྱའོ།། བོད་ཡིག་གི་མིང་། གཞང་འབྲུམ་ནད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 肛瘘 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། anal fistula ནད་ཕོག་པའི་ལོ་ཚད། ལོ20ནས40བར། གོ་དོན། གཞང་གི་ཁ་དང་ནང་ངོས་སུ་འབྲུམ་པ་ཆེ་ཆུང་དང་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྱེས་ཤིང་། བཤང་བ་ཐུར་དུ་འབབ་པར་འགེགས་བྱེད་པའི་ནད་ཅིག་ལ་གཞང་འབྲུམ་ཞེས་བྱའོ།། ནད་ཀྱི་གནས།  ལོང་གའམ་རྒྱུ་མ་ཆེ་བ་རྫོགས་མཚམས་ནས་ཐུར་དུ་གཞང་ཁའི་བར་ཡིན་ཞིང་དེའི་མིང་ལ་མཉེ་མ་ཞེས་ཟེར།

རིགས་དབྱེ།   ཚན་རིགགསོ་རིག